کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس

  کلید مینیاتوری کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشند. کلید مینیاتوری در مواقعی که جریانی بیش از حد انتظار از وسیله عبور کند مدار را قطع می نماید تا آسیبی به تجهیزات برقی و الکتریکی وارد نشود و تشخیص جریان اضافه بار بر عهده یک فلز (بیمتال) می باشد که هنگام عبور جریان زمان دار بیش از جریان نامی گرم شده و براثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز شده و مدار را قطع می کند. از نظر کارب ...

موجودی : موجود در انبار

برچسب محصول :


 

کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشند.

کلید مینیاتوری در مواقعی که جریانی بیش از حد انتظار از وسیله عبور کند مدار را قطع می نماید تا آسیبی به تجهیزات برقی و الکتریکی وارد نشود و تشخیص جریان اضافه بار بر عهده یک فلز (بیمتال) می باشد که هنگام عبور جریان زمان دار بیش از جریان نامی گرم شده و براثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز شده و مدار را قطع می کند.

از نظر کاربردی فیوزهای مینیاتوری و یا کلیدهای مینیاتوری به تیپهای Bروشنایی Cموتوری D ترانسفورماتوری K قدرت-Zبسیار حساس تقسیم می شوند .

در کلید های مینیاتور B یا روشنایی کلید در جریان اضافه بار بیش از 3 تا 5 برابر جریان نامی در زمان مشخص مدار را قطع می کند .

فیوز Cموتوری یا صنعتی کلید در جریان اضافه بار بین 5 تا 10 برابر جریان نامی در زمان مشخص مدار را قطع می کند.

فیوز D تراسفور ماتوری برای مصارف صنعتی خاص می باشد که در جریان اضافه بار بین 10 تا 20 برابر جریان نامی در زمان مشخص مدار را قطع می کند .

کلید مینیاتوری K قدرت برای حفاظت در مدارات قدرت ،ترانسفورماتور و موتورها استفاده می شود در این نوع کلید مینیاتوری حد جریان برای قطع در موارد اضافه بار کمتر از سایر کلیدهاست.

فیوز یا کلید مینیاتوری Z بسیار حساس می باشد که این نوع کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از جریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص (که از تمامی تیپها کمتر است) طبق منحنی قطع ، فرمان قطع صادر می کند .

مشخصات محصول ثبت نشده !
تماس با ما 021 - 33 95 61 00