لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل سری LBB200 ال اس

لودسل سری LBB200 ال اس ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۴~۰.۶۳ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۴~۰.۶۳ ال اس

تنظیم جریان: ۰/۴ تا ۰/۶۳ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱.۶~۲.۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱.۶~۲.۵ ال اس

تنظیم جریان: ۱/۶ تا ۲/۵ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱~۱.۶ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱~۱.۶ ال اس

تنظیم جریان: ۱ تا ۱/۶ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۶۳~۱ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۶۳~۱ ال اس

تنظیم جریان: ۰/۶۳ تا ۱ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

کنتاکتور مدل MC12 ال اس

کنتاکتور مدل MC12 ال اس

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۸b‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۸b‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۲b‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۲b‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۹b‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۹b‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۴۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۴۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۳۲a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۳۲a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۷۵a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۷۵a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۶۵a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۶۵a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۵۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۵۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدلMC‐۱۰۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدلMC‐۱۰۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۵۰a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۵۰a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۵۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۵۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۳۰a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۳۰a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۲۶۵a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۲۶۵a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۲۲۵a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۲۲۵a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۸۵a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۸۵a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۵۰۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۵۰۰a‐AC220 ال اس

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۸۰۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۸۰۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۶۳۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۶۳۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس ..

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس ..

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۲~۳۲ ال اس

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۲~۳۲ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۱۸~۲۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۱۸~۲۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۴~۳۶ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۴~۳۶ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۳۴~۵۰	ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۴۵~۶۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۴۵~۶۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مد ل MT‐۹۵/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ال اس

بیمتال مد ل MT‐۹۵/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۷۰~۹۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۷۰~۹۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۸۰~۱۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۸۰~۱۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۵۴~۷۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۵۴~۷۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۸۰~۱۰۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۸۰~۱۰۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدلMT‐۱۵۰/۳H ‐ ۹۵~۱۳۰ ال اس

بیمتال مدلMT‐۱۵۰/۳H ‐ ۹۵~۱۳۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۱۱۰~۱۵۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۱۱۰~۱۵۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مد لMT‐۲۲۵/۳H ‐ ۶۵~۱۰۰ ال اس

بیمتال مد لMT‐۲۲۵/۳H ‐ ۶۵~۱۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۸۵~۱۲۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۸۵~۱۲۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۰۰~۱۶۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۰۰~۱۶۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۲۰~۱۸۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۲۰~۱۸۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۳۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۳۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۵۲۰~۸۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۵۲۰~۸۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۶۰~۴۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۶۰~۴۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

کنتاکتور مدل MC‐۶۵a‐DC110‐۵۰‐۲۲ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۶۵a‐DC110‐۵۰‐۲۲ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۷۵a‐DC110‐۵۰‐۲۲ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۷۵a‐DC110‐۵۰‐۲۲ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۳۲a‐DC24,110‐۵۰‐۲۲ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۳۲a‐DC24,110‐۵۰‐۲۲ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۴۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۴۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۵۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۵۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۸b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۸b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدلMC‐۲۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدلMC‐۲۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۶۳۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۶۳۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۸۰۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۸۰۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۹b‐DC24,110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۹b‐DC24,110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۳۳۰a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۳۳۰a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۴۰۰a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۴۰۰a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۵۰۰a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۵۰۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۸۵a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۸۵a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۲۲۵a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۲۲۵a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۲۶۵a 100~240AC/DC ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۲۶۵a 100~240AC/DC ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۳۲a‐DC24,110‐۵۰‐۲۲ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۳۲a‐DC24,110‐۵۰‐۲۲ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۴۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۴۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۵۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۵۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۸b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۸b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدلMC‐۲۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

کنتاکتور مدلMC‐۲۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۸۵a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۸۵a‐AC220 ال اس

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۸۵a‐AC220  ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۸۵a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۱۳۰a‐AC220	ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۱۳۰a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل MC‐۲۲b‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۲۲b‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور سری MC6 ال اس

کنتاکتور سری MC6 ال اس

ساختمان کنتاکتور و مزایای استفاده از کنتاکتورها : این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است ..

کنتاکتور مدل MC‐۶a‐AC220 ال اس

کنتاکتور مدل MC‐۶a‐AC220 ال اس

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

برند ها

کاربرد کنتاکتور

کاربرد لودسل

تماس با ما 021 - 33 95 61 00