کنترلر دما سری D55 هانیانگ

کنترلر دما سری D55 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری BR6A-NM0P4-R هانیانگ

کنترلر دما سری BR6A-NM0P4-R هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری BR6-FNMP4 هانیانگ

کنترلر دما سری BR6-FNMP4 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما ED6-FPMAP4 هانیانگ

کنترلر دما ED6-FPMAP4 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری ED6-FKMAP4 هانیانگ

کنترلر دما سری ED6-FKMAP4 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری ED6-FCMAP4 هانیانگ

کنترلر دما سری ED6-FCMAP4 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری KX4S-SCNA هانیانگ

کنترلر دما سری KX4S-SCNA هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری HY-4500S-FKMNR09 هانیانگ

کنترلر دما سری HY-4500S-FKMNR09 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری HY-2000-FKMNR07 هانیانگ

کنترلر دما سری HY-2000-FKMNR07 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری NP100-00 هانیانگ

کنترلر دما سری NP100-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری ND4-FKMR07 هانیانگ

کنترلر دما سری ND4-FKMR07 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری TD500 هانیانگ

کنترلر دما سری TD500 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری TD300 هانیانگ

کنترلر دما سری TD300 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری NP200-13 هانیانگ

کنترلر دما سری NP200-13 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX2-1BA هانیانگ

کنترلر دما مدل AX2-1BA هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX2-1A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX2-1A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما سری TD510 هانیانگ

کنترلر دما سری TD510 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX3-1BA هانیانگ

کنترلر دما مدل AX3-1BA هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX3-1A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX3-1A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX2-4A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX2-4A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX4-2A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX4-2A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX4-1A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX4-1A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX3-4A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX3-4A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX7-1BA هانیانگ

کنترلر دما مدل AX7-1BA هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX7-1A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX7-1A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX7-1BA هانیانگ

کنترلر دما مدل AX7-1BA هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX7-1A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX7-1A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما مدل AX4-4A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX4-4A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروجی ها ..

کنترلر دما AX7-4A هانیانگ

کنترلر دما AX7-4A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل AX9-1A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX9-1A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل AX9-4A هانیانگ

کنترلر دما مدل AX9-4A هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX1-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX1-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX2-12 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX2-12 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX2-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX2-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX3-12 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX3-12 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX3-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX3-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX4-01 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX4-01 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX4-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX4-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX4-05 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX4-05 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما NX4-03 هانیانگ

کنترلر دما NX4-03 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX4-10 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX4-10 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX7-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX7-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX7-01 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX7-01 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX9-01 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX9-01 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX9-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX9-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX9-11 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX9-11 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل NX9-10 هانیانگ

کنترلر دما مدل NX9-10 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل PX7-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل PX7-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل PX9-11 هانیانگ

کنترلر دما مدل PX9-11 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل PX9-01 هانیانگ

کنترلر دما مدل PX9-01 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

کنترلر دما مدل UX100-00 هانیانگ

کنترلر دما مدل UX100-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده ..

پالس متر سری RP3 هانیانگ

پالس متر سری RP3 هانیانگ

قابلیت انتخاب خودکار قابلیت ذخیره سازی حداقل و حداکثر 5 نقطه انتخاب تنظیم  خروجی ها در  (HH,H,GO,L,LL)  مولتی ورودی دارا ..

کنترلر دما سری BR6 هانیانگ

کنترلر دما سری BR6 هانیانگ

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کنترلر دما سری AX هانیانگ

کنترلر دما سری AX هانیانگ

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

کنترلر دما سری NX هانیانگ

کنترلر دما سری NX هانیانگ

کلید تابع حرارت یا ترموستات ترموستات نوعی رله ی حرارتی است که در مقابل تغییرات درجه ی حرارت مح ..

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

پرده نوری مدل PAN20 هانیانگ

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سط ..

کنترلر دما قابل برنامه ریزی مدل PX9-00 هانیانگ

کنترلر دما قابل برنامه ریزی مدل PX9-00 هانیانگ

کنترلر دما برای کنترل و اندازه گیری دما یا رطوبت محیط با استفاده از ورودی ها و خروج ..

سنسور نوری رفلکتوری  مدل  PEN-5MA هانیانگ

سنسور نوری رفلکتوری مدل PEN-5MA هانیانگ

سنسور نوری رفلکتوری هاینانگ دارای یک خروجی رله تنظیم فاصله دید از 0.1 الی 5 متر دارای ولوم تنظیم حساسیت  ولتاژ تغذ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4AC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4NC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RD-4PC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 12 مدل UP12RM-2PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8AC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18RLD-8PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 18 مدل UP18S-8PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AC هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15AC هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 30 مدل UP30RLD-15PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-1.5PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2NA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2NA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PA هانیانگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PC هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RD-2PC هانیانگ ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-1220 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-1220 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC ، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-220 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-220 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-420 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-420 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC ، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل GR200-820 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل GR200-820 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری GR200 هانیانگ : صفحه نمایش لمسی با اندازه 5.7 اینچ 480*640 TFT-LCD ورودی مولتی ( ترموکوپل ، VDC ، RTD ) MB 80 حاف ..

رکورد (ثبات) مدل RT9-000 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل RT9-000 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RT9 هانیانگ : ورودی و خروجی مولتی رکورد (ثبت) یا کنترل دما خروجی RS485 و 422 بزرگنمایی ، رکورد ..

رکورد (ثبات) مدل RT9-105 هانیانگ

رکورد (ثبات) مدل RT9-105 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RT9 هانیانگ : ورودی و خروجی مولتی رکورد (ثبت) یا کنترل دما خروجی RS485 و 422 بزرگنمایی ، رکورد ..

اینکودر 10 پالس مدل HE50B-8-10-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 10 پالس مدل HE50B-8-10-3-T-24 هانیانگ

اینکودر10 پالس ولتاژ 12-24 ولت خروجی HTL ..

اینکودر 100 پالس مدل HE50B-8-100-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 100 پالس مدل HE50B-8-100-3-T-24 هانیانگ

اینکودر100 پالس ولتاژ 12-24 ولت خروجی HTL ..

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-3-T-24 هانیانگ ..

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-6-L-5 هانیانگ

اینکودر 1000 پالس مدل HE50B-8-1000-6-L-5 هانیانگ

اینکودر1000 پالس ولتاژ 5 ولت خروجی TTL / LINE DRIVER ..

اینکودر 1024 پالس مدل HE50B-8-1024-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 1024 پالس مدل HE50B-8-1024-3-T-24 هانیانگ

اینکودر1024 پالس ولتاژ 12-24 ولت خروجی HTL ..

اینکودر 360 پالس مدل HE50B-8-360-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 360 پالس مدل HE50B-8-360-3-T-24 هانیانگ

اینکودر360 پالس ولتاژ 12-24 ولت خروجی HTL ..

اینکودر 50 پالس مدل HE50B-8-50-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 50 پالس مدل HE50B-8-50-3-T-24 هانیانگ

اینکودر50 پالس ولتاژ 12-24 ولت خروجی HTL ..

اینکودر 500 پالس مدل HE50B-8-500-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 500 پالس مدل HE50B-8-500-3-T-24 هانیانگ

اینکودر500 پالس ولتاژ 12-24 ولت خروجی HTL ..

اینکودر 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24 هانیانگ

اینکودر 600 پالس مدل HE50B-8-600-3-T-24 هانیانگ

اینکودر600 پالس ولتاژ 12-24 ولت خروجی HTL ..

اینکودر چرخ دار با دقت سانتی متر مدل PSC-MB-AB-T-24 هانیانگ

اینکودر چرخ دار با دقت سانتی متر مدل PSC-MB-AB-T-24 هانیانگ

اینکودر چرخ دار با دقت سانتی متر مدل PSC-MB-AB-T-24 هانیانگ    ..

اینکودر چرخ دار با دقت میلی متر متر مدل PSC-MC-AB-T-24 هانیانگ

اینکودر چرخ دار با دقت میلی متر متر مدل PSC-MC-AB-T-24 هانیانگ

اینکودر چرخ دار با دقت میلی متر متر مدل PSC-MC-AB-T-24 هانیانگ ..

اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ

اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ

اینکودر هالو شفت 1024 پالس مدل HE40H-8-1024-3-T-24 هانیانگ ..

پالس متر سری RP3-5A1 هانیانگ

پالس متر سری RP3-5A1 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RP هانیانگ : دارای تابع تایمر جبران ساز قابلیت ذخیره حداکثر 5 مقدار ماکزیمم و مینیمم دارای خرو ..

پالس متر سری RP3-5A4 هانیانگ

پالس متر سری RP3-5A4 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RP هانیانگ : دارای تابع تایمر جبران ساز قابلیت ذخیره حداکثر 5 مقدار ماکزیمم و مینیمم دارای خرو ..

پالس متر سری RP6-5A1 هانیانگ

پالس متر سری RP6-5A1 هانیانگ

برخی از ویژگی های سری RP هانیانگ : دارای تابع تایمر جبران ساز قابلیت ذخیره حداکثر 5 مقدار ماکزیمم و مینیمم دارای خرو ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل HLP1 هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل HLP1 هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) ابعاد 48X24 ورودی 20-4 میلی متر- بدون ولتاژ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی امپرو میلی امپر AC و3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی امپرو میلی امپرAC- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودیAC ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RM-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RM-1.5PA هانیانگ

سنسور القایی قطر 8 مدل UP8RM-1.5PA هانیانگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-AV-N-A هانیانگ

شان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی AC ولت – بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی dc امپرو میلی امپر 20~4 /3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی dc امپرو میلی امپر 20~4- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودیdc ولتاژ 10~0 ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP3-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 96X48-ورودی dc ولتاژ 10~0 ولت- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی امپرو میلی امپر AC و3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی امپرو میلی امپرAC- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودیAC ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-AV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی AC ولت – بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DA-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی dc امپرو میلی امپر 20~4 /3 خروجی رله و انالوگ ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DA-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی dc امپرو میلی امپر 20~4- بدون خروجی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-0-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودیdc ولتاژ 10~0 ولت/3 خروجی رله و انالوگ ..

تایمر مدل MA4N هانیانگ

تایمر مدل MA4N هانیانگ

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی ..

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر) مدل MP6-4-DV-N-A هانیانگ

نشان دهنده (پنل میتر)ابعاد 72×36-ورودی dc ولتاژ 10~0 ولت- بدون خروجی ..

منبع تغذیه سنسور مدل HPA-12 هانیانگ

منبع تغذیه سنسور مدل HPA-12 هانیانگ

منبع تغذیه سنسور همراه با خروجی رله ..

چشم پرده ای مدل PAN20 هانیانگ

چشم پرده ای مدل PAN20 هانیانگ

چشم پرده ای 24 سانتی متر / 40 سانتی متر / 48 سانتی متر / 72 سانتی متر / 96 سانتی متر ..

چشم الکترونیک U شکل مدل PU-50S هانیانگ

چشم الکترونیک U شکل مدل PU-50S هانیانگ

چشم الکترونیک یو شکل دهنه 5 سانتی ..

چشم الکترونیک U شکل مدل PU-30S هانیانگ

چشم الکترونیک U شکل مدل PU-30S هانیانگ

چشم الکترونیک یو شکل دهنه 3 سانتی ..

چشم مکعبی 10 متری دو طرفه مدل PEN-T10A هانیانگ

چشم مکعبی 10 متری دو طرفه مدل PEN-T10A هانیانگ

چشم مکعبی 10 متری دو طرفه خروجی رله ولتاژ مولتی ..

چشم قطر 18 مدل PR هانیانگ

چشم قطر 18 مدل PR هانیانگ

چشم قطر 18/PNP-NPN/سیم دار ..

محافظ و قاب زیر میکروسوییچ مدل MS-10 هانیانگ

محافظ و قاب زیر میکروسوییچ مدل MS-10 هانیانگ

محافظ و قاب زیر میکروسوییچ مدل MS-10 هانیانگ ..

میکرو سوئیچ مدل HY- P701D هانیانگ

میکرو سوئیچ مدل HY- P701D هانیانگ

فشاری ساده نازک طول متوسط ..

میکرو سوئیچ مدل HY-L707D هانیانگ

میکرو سوئیچ مدل HY-L707D هانیانگ

تسمه ای ساده خیلی بلند   ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024SBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024SBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی تک سرعت مدل HY-1024SBB هانیانگ چهار جهت با امرجنسی تک سرعته ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024SDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024SDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار چهار شاسی دو سرعت مدل HY-1024SDD هانیانگ چهار دکمه دو سرعته با امرجنسی ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022SB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022SB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار دو شاسی تک سرعت مدل HY-1022SB هانیانگ دو شاسی تک سرعت با امرجنسی ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026SBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026SBBB هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی تک سرعت مدل HY-1026SBBB هانیانگ   ..

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026SDDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026SDDD هانیانگ

شاسی جرثقیل امرجنسی دار شش شاسی دو سرعت مدل HY-1026SDDD هانیانگ ..

برند ها

نوع کنترلر دما

کاربرد رکوردر

سایز شفت

ولتاژ تغذیه اینکودر

نوع مولتی پنل متر

نوع تایمر

کاربرد میکروسوییچ

تماس با ما 021 - 33 95 61 00