کنتاکتور مدل 3RT1075-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

ولتاژ     220 VAC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AG00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AM00 زیمنس

ولتاژ     220 VAC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AG00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

رله ترمیستور مدل3RN1010-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل3RN1010-1CB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-1CG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-1CG00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ( ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CW00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CW00 زیمنس

ولتاژ     24-220 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضع ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BB40 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VDC آمپر     50 آمپر برای 3 فار 60 آمپر برای تک فاز توان     22 KW برای 3 فاز 3 ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CM00 زیمنس

ولتاژ     220 VAC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ( ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CG00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ( ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BF40 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VDC آمپر     50 آمپر برای 3 فار 60 آمپر برای تک فاز توان     22 KW برای 3 فاز ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ..

کنتاکتور مدل 3RT1034-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1034-1AP00 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC آمپر     32 آمپر برای 3 فار 50 آمپر برای تک فاز توان     15 KW برای 3 فاز ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CK00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC, 220 VAC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر و ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CK00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC, 220 VAC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر و ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CK00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC, 220 VAC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر و ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضعیت ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CK00 زیمنس

ولتاژ     110 VAC, 220 VAC کنتاکت کمکی بسته (NC)     1 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر و ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     0 عدد کلید تغییر وضعیت ..

کنتاکتور مدل 3RT1034-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1034-1BB40 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VDC آمپر     32 آمپر برای 3 فار 50 آمپر برای تک فاز توان     15 KW برای 3 فاز 3 ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BF40 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VDC آمپر     50 آمپر برای 3 فار 60 آمپر برای تک فاز توان     22 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1034-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1034-1AP00 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC آمپر     32 آمپر برای 3 فار 50 آمپر برای تک فاز توان     15 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AB00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AB00 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VAC آمپر     40 آمپر برای 3 فار 60 آمپر برای تک فاز توان     18.5 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AF00 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC آمپر     40 آمپر برای 3 فار 60 آمپر برای تک فاز توان     18.5 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AP00 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VDC آمپر     40 آمپر برای 3 فار 60 آمپر برای تک فاز توان     18.5 KW برای 3 فاز ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BW10 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BW10 زیمنس

ولتاژ     24-220 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     0 عدد کلید تغییر وضع ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VDC آمپر     40 آمپر برای 3 فار 60 آمپر برای تک فاز توان     18.5 KW برای 3 فاز ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     0 عدد کلید تغییر وضعیت ..

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AB36 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VAC/DC آمپر     115 آمپر برای 3 فار 160 آمپر برای تک فاز توان     55 KW برای 3 فاز ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BW00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BW00 زیمنس

ولتاژ     24-220 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     0 عدد کلید تغییر وضع ..

رله ترمیستور مدل 3RN1022-1DW00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1022-1DW00 زیمنس

ولتاژ     24-220 VAC/DC کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     1 عدد کلید تغییر وضع ..

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AF36 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC/DC آمپر     115 آمپر برای 3 فار 160 آمپر برای تک فاز توان     55 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AP36 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC/DC آمپر     115 آمپر برای 3 فار 160 آمپر برای تک فاز توان     55 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AB36 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VAC/DC آمپر     150 آمپر برای 3 فار 185 آمپر برای تک فاز توان     75 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AF36 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC/DC آمپر     150 آمپر برای 3 فار 185 آمپر برای تک فاز توان     75 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AP36 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC/DC آمپر     150 آمپر برای 3 فار 185 آمپر برای تک فاز توان     75 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AB36 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VAC/DC آمپر     185 آمپر برای 3 فار 215 آمپر برای تک فاز توان     90 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AF36 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC/DC آمپر     185 آمپر برای 3 فار 215 آمپر برای تک فاز توان     90 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AP36 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC/DC آمپر     185 آمپر برای 3 فار 215 آمپر برای تک فاز توان     90 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AB36 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VAC/DC آمپر     225 آمپر برای 3 فار 275 آمپر برای تک فاز توان     110 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AF36 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC/DC آمپر     225 آمپر برای 3 فار 275 آمپر برای تک فاز توان     110 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AP36 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC/DC آمپر     225 آمپر برای 3 فار 275 آمپر برای تک فاز توان     110 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AB36 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VAC/DC آمپر     265 آمپر برای 3 فار 330 آمپر برای تک فاز توان     132 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AF36 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC/DC آمپر     265 آمپر برای 3 فار 330 آمپر برای تک فاز توان     132 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AP36 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC/DC آمپر     265 آمپر برای 3 فار 330 آمپر برای تک فاز توان     132 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AB36 زیمنس

ولتاژ بوبین     24 VAC/DC آمپر     300 آمپر برای 3 فار 330 آمپر برای تک فاز توان     160 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AF36 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC/DC آمپر     300 آمپر برای 3 فار 330 آمپر برای تک فاز توان     160 KW برای 3 ..

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AP36 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC/DC آمپر     300 آمپر برای 3 فار 330 آمپر برای تک فاز توان     160 KW برای 3 ..

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AP36 زیمنس

ولتاژ بوبین     220 VAC/DC آمپر     400 آمپر برای 3 فار 430 آمپر برای تک فاز توان     200 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AF36 زیمنس

ولتاژ بوبین     110 VAC/DC آمپر     400 آمپر برای 3 فار 430 آمپر برای تک فاز توان     200 KW برای 3 فاز ..

کنتاکتور مدل 3RT1017-1BF41 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1017-1BF41 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1023-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1023-1AF00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1023-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1023-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1023-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1023-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1023-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1023-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1024-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1024-1AF00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1024-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1024-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1024-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1025-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1025-1AF00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1025-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1025-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1025-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1025-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1025-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1025-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1026-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1026-1AF00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1026-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1026-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1026-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1026-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1AB00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1AB00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1AF00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1044-1AB00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1044-1AB00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1044-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1044-1AF00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1044-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1044-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1044-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1044-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1044-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1044-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1044-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1044-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1045-1AB00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1045-1AB00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1045-1AB00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1045-1AB00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1045-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1045-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1045-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1045-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1045-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1045-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1036-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1034-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1034-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1034-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1034-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1034-1BF40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1034-1BF40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AB00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AB00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AF00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AF00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AP00 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1AP00 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1035-1BB40 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1054-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1055-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1056-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1064-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1065-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1066-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1075-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AP36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AP36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AF36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AF36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AB36 زیمنس

کنتاکتور مدل 3RT1076-6AB36 زیمنس

کنتاکتور یک کلید کنترل شونده به صورت الکت ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

ولتاژ     24 VAC/DC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

ولتاژ     220 VAC توان     1 وات کنتاکت کمکی بسته (NC)     0 عدد کنتاکت کمکی باز (NO)     ..

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر  اشنایدر کد محصول :  LV432676

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر اشنایدر کد محصول : LV432676

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*400A قدرت قطع:    36 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    400 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کاربرد کنتاکتور

کاربرد کلید اتوماتیک

تماس با ما 021 - 33 95 61 00