سنسور خازنی مدل E2k Omron

سنسور خازنی مدل E2k Omron

سنسورهای مجاورتی خازنی سنسور نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی دست یا هر وسیله ی دیگری توسط سیستم  ..

سنسور اندازه گیری و جابجایی القایی مدل ZX-E Omron

سنسور اندازه گیری و جابجایی القایی مدل ZX-E Omron

سنسور القایی و ساختمان سنسورهای القایی : سنسور یعنی حس کننده و از کلمه  SENSبه معنی حس کردن گرفته می شود .سنسورها دا ..

سنسور لیزری جابجایی هوشمند مدل ZX-LD Omron

سنسور لیزری جابجایی هوشمند مدل ZX-LD Omron

سنسور لیزری جابجایی هوشمند امرن مدل: Omron ZX-LD سنسور لیزری جابجایی هوشمند امرن omron برای اندازه گیری های فوق العاده دقیق و بر روی ..

انکودر مدلE69-C68B 105487 Omron

انکودر مدلE69-C68B 105487 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-FCA 143272 Omron

انکودر مدل E69-FCA 143272 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-FCA03 128460 Omron

انکودر مدل E69-FCA03 128460 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-C610B 128458 Omron

انکودر مدل E69-C610B 128458 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-C06B 128543 Omron

انکودر مدل E69-C06B 128543 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-DF5 357364 Omron

انکودر مدل E69-DF5 357364 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-DF20 357361 Omron

انکودر مدل E69-DF20 357361 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-DF10 357358 Omron

انکودر مدل E69-DF10 357358 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-DF10 357358 Omron

انکودر مدل E69-DF10 357358 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-FCA02 149717 Omron

انکودر مدل E69-FCA02 149717 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E69-FBA 128544 Omron

انکودر مدل E69-FBA 128544 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ6C 2000P-R 2M 257267 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 2000P-R 2M 257267 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E6C2-CWZ1X 1000P-R 2M 2572 Omron

انکودر مدل E6C2-CWZ1X 1000P-R 2M 2572 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ5B 100P-R 2M 257304 Omron

انکودر E6C2-CWZ5B 100P-R 2M 257304 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ6C 100P-R 2M 257256 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 100P-R 2M 257256 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ6C 360P-R 2M 257259 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 360P-R 2M 257259 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ6C 1000P-R 2M 257263 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 1000P-R 2M 257263 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ5B 200P-R 2M 257305 Omron

انکودر E6C2-CWZ5B 200P-R 2M 257305 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ5B 360P-R 2M 257306 Omron

انکودر E6C2-CWZ5B 360P-R 2M 257306 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ5B 1000P-R 2M 257309 Omron

انکودر E6C2-CWZ5B 1000P-R 2M 257309 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ3E 1000P-R 2M 257281 Omron

انکودر E6C2-CWZ3E 1000P-R 2M 257281 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ1X 1000P-R 5M 257319 Omron

انکودر E6C2-CWZ1X 1000P-R 5M 257319 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ6C 1024P-R 2M 257314 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 1024P-R 2M 257314 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ1X 600P-R 2M 257298 Omron

انکودر E6C2-CWZ1X 600P-R 2M 257298 Omron

 انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دس ..

انکودر E6C2-CWZ6C 30P-R 2M 257252 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 30P-R 2M 257252 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ5B 600P-R 2M 257308 Omron

انکودر E6C2-CWZ5B 600P-R 2M 257308 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ6C 1200P-R 2M 257264 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 1200P-R 2M 257264 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ6C 400P-R 2M 257260 Omron

انکودر E6C2-CWZ6C 400P-R 2M 257260 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ3E 2000P-R 2M 257285 Omron

انکودر E6C2-CWZ3E 2000P-R 2M 257285 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6C2-CWZ3E 500P-R 2M 257279 Omron

انکودر E6C2-CWZ3E 500P-R 2M 257279 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6F-AG5B 1024 2M 128110 Omron

انکودر E6F-AG5B 1024 2M 128110 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6F-AG5C 256 2M 128105 Omron

انکودر E6F-AG5C 256 2M 128105 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E6F-AB3C-C 154208 Omron

انکودر مدل E6F-AB3C-C 154208 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6F-AG5B 360 2M 128108 Omron

انکودر E6F-AG5B 360 2M 128108 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6F-CWZ5G 200P-R 2M 128112 Omron

انکودر E6F-CWZ5G 200P-R 2M 128112 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدلE6F-CWZ5G 200P/R 2M 128112 Omron

انکودر مدلE6F-CWZ5G 200P/R 2M 128112 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدلE6F-CWZ5G 100P-R 2M 128111 Omron

انکودر مدلE6F-CWZ5G 100P-R 2M 128111 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E6F-CWZ5G 360P/R 2M 151316 Omron

انکودر مدل E6F-CWZ5G 360P/R 2M 151316 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل E6F-AG5B 256 2M 128107 Omron

انکودر مدل E6F-AG5B 256 2M 128107 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ1X 1000P-R 2M 235972 Omron

انکودر E6B2-CWZ1X 1000P-R 2M 235972 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 100P-R 0.5M 235982 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 100P-R 0.5M 235982 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 200P-R 0.5M 235983 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 200P-R 0.5M 235983 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 360P-R 0.5M 235984 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 360P-R 0.5M 235984 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 1000P-R 0.5M 235986 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 1000P-R 0.5M 235986 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 2000P-R 0.5M 235987 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 2000P-R 0.5M 235987 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 500-R 0.5M 235999 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 500-R 0.5M 235999 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ1X 1000P-R 0.5M 236008 Omron

انکودر E6B2-CWZ1X 1000P-R 0.5M 236008 Omron

 انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دس ..

انکودر E6B2-CWZ6C 100P-R 2M 236010 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 100P-R 2M 236010 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 1000P-R 2M 236012 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 1000P-R 2M 236012 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدلE6B2-CWZ6C 360P-R 2M 236014 Omron

انکودر مدلE6B2-CWZ6C 360P-R 2M 236014 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدلE6B2-CWZ6C 200P-R 2M 236015 Omron

انکودر مدلE6B2-CWZ6C 200P-R 2M 236015 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 500P-R 2MOMS 373964 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 500P-R 2MOMS 373964 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 300P-R 2M 235977 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 300P-R 2M 235977 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ3E 500P-R 0.5M 235970 Omron

انکودر E6B2-CWZ3E 500P-R 0.5M 235970 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 1024P/R 0.5M 351619 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 1024P/R 0.5M 351619 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ3E 100P-R 2M 235975 Omron

انکودر E6B2-CWZ3E 100P-R 2M 235975 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 50P-R 2M 235978 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 50P-R 2M 235978 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 400P-R 2M 235956 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 400P-R 2M 235956 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 360P-R 2M 361819 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 360P-R 2M 361819 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 50P-R 0.5M 235992 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 50P-R 0.5M 235992 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 600P-R 2M 235964 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 600P-R 2M 235964 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ1X 600P-R 2M 235940 Omron

انکودر E6B2-CWZ1X 600P-R 2M 235940 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ5B 2000P-R 5M 297194 Omron

انکودر E6B2-CWZ5B 2000P-R 5M 297194 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر E6B2-CWZ6C 10P-R 2M 235976 Omron

انکودر E6B2-CWZ6C 10P-R 2M 235976 Omron

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل HY50 توکی

انکودر مدل HY50 توکی

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مدل HY30 توکی

انکودر مدل HY30 توکی

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر مطلق مولتی ترن سری EPM50 آتونیکس

انکودر مطلق مولتی ترن سری EPM50 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر سری E50S8-100-6-L-5 آتونیکس

انکودر سری E50S8-100-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودرمدل  E50S8-100-3-T-24 آتونیکس

انکودرمدل E50S8-100-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر چرخدار مدل ENC-1-2-T-24 آتونیکس

انکودر چرخدار مدل ENC-1-2-T-24 آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

انکودر چرخشی مطلق سری EP50S آتونیکس

انکودر چرخشی مطلق سری EP50S آتونیکس

انکودر چیست ؟ انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به کار می رود و یک دستگا ..

سنسور نوری و لیزری مدل E39-R1S Omron

سنسور نوری و لیزری مدل E39-R1S Omron

سنسور نوری سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-DS1 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-DS1 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-7 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای E3F2 امرن مدل: Omron E3F2 Omron Cylindrical photoelectric sensor E3F2  خانواده سنسورهای E3F2 امرن به شکل استوانه ای ( س ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-R4 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای مدل E3F2-R4 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-D Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-D Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP21 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP21 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP22 Omron

سنسور فتوالکتریک استوانه ای سری اقتصادی مدل E3FA-DP22 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-R2M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-R2M Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-5M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-5M Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-R Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3G-R Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-RR11 Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-RR11 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-DS30M Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی مدل E3JK-DS30M Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

سنسور فیبرنوری مدل E32 Omron

سنسور فیبرنوری مدل E32 Omron

سنسور فیبر نوری سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که ..

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-DR11 Omron

سنسور فتوالکتریک مکعبی سری اقتصادی مدل E3JK-DR11 Omron

سنسور فتوالکتریک : سنسورفتوالکتریک ، از ویژگیهای بارز سنسورفتوا ..

شمارنده دیجیتالی مدلH7EC Omron

شمارنده دیجیتالی مدلH7EC Omron

کانتر یا شمارنده : شمارنده یا کانتر ( ..

شمارنده دیجیتالی مدلH7CX Omron

شمارنده دیجیتالی مدلH7CX Omron

کانتر یا شمارنده : شمارنده یا کانتر ( ..

شمارنده دیجیتالی مدلH7ET Omron

شمارنده دیجیتالی مدلH7ET Omron

کانتر یا شمارنده : شمارنده یا کانتر ( ..

سایز شفت

ولتاژ تغذیه اینکودر

قطر سنسور خازنی

نوع خروجی سنسور خازنی

نوع کنترلر دما

تماس با ما 021 - 33 95 61 00