کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی،  ..

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، ..

کلید اتوماتیک 50 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 50 آمپر تنظیمی چینت

کلید های اتوماتیک به منظور حفاظت تاسیسات& ..

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، ..

كلید اتوماتیک مدل 25 آمپر اشنایدر  LV429556

كلید اتوماتیک مدل 25 آمپر اشنایدر LV429556

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*25A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    25 آمپر کد سری کلید اتوماتیک:& ..

کلید اتوماتیک مدل 200 آمپر اشنایدر LV431111

کلید اتوماتیک مدل 200 آمپر اشنایدر LV431111

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*200A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    200 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیك مدل 160 آمپر اشنایدر

كلید اتوماتیك مدل 160 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*160A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    160 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر  اشنایدر کد محصول :  LV432676

كلید اتوماتیک مدل 400 آمپر اشنایدر کد محصول : LV432676

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*400A قدرت قطع:    36 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    400 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 40 آمپر اشنایدر LV431110

كلید اتوماتیک مدل 40 آمپر اشنایدر LV431110

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*250A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    250 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*250A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    250 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

كلید اتوماتیک مدل 250 آمپر اشنایدر LV431110

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*250A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    250 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کلید اتوماتیک مدل 80 آمپر اشنایدر  LV429551

کلید اتوماتیک مدل 80 آمپر اشنایدر LV429551

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*80A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    80 آمپر کد سری کلید اتوماتیک:& ..

کلید اتوماتیک مدل 630 آمپر اشنایدر  LV432876

کلید اتوماتیک مدل 630 آمپر اشنایدر LV432876

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*630A قدرت قطع:    36 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    630 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کلید اتوماتیک مدل 63 آمپر اشنایدر کد محصول : LV429552

کلید اتوماتیک مدل 63 آمپر اشنایدر کد محصول : LV429552

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*63A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    63 آمپر کد سری کلید اتوماتیک:& ..

کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کليد هوایی مدل 63آمپر سه پل اشنایدر NT06H13P2AF

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ،  3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  NT06H13P2AF ، فنی کد فنی    NT06H13P2AF نام اخت ..

کلید اتوماتیک مدل 100 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 100 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*100A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    100 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کاربرد کلید اتوماتیک

تماس با ما 021 - 33 95 61 00