کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دو پل 30میلی آمپر اشنایدر کد محصول : A9R41225

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دو پل 30میلی آمپر اشنایدر کد محصول : A9R41225

مشخصات فنی کد فنی    A9R41225 نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    30mA ظرفیت قطع    10 کیلوآمپر ..

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دوپل Acti 9 ild اشنایدر

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دوپل Acti 9 ild اشنایدر

مشخصات فنی سِری ساخت    Acti 9 iID K کد فنی    A9R50225 نام اختصاری    Acti 9 iID K جریان نامی پیوسته (آمپر)   ..

کلید محافظ جان مدل 25 آمپر دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R50225

کلید محافظ جان مدل 25 آمپر دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R50225

مشخصات فنی فنی سِری ساخت    Acti 9 iID K کد فنی    A9R50225 نام اختصاری    Acti 9 iID K جریان نامی پیوسته (آمپ ..

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R75225

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R75225

مشخصات فنی د فنی    A9R75225 نام اختصاری    Acti 9 iID K جریان نشتی(آمپر)    300mA ..

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دو پلM9R11225 اشنایدر

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل دو پلM9R11225 اشنایدر

مشخصات فنی کد فنی    M9R11225 نام اختصاری    Multi 9 ID تعداد پل    2 جریان نامی پیوسته (آمپر)    25 ..

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R75240

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R75240

مشخصات فنی کد فنی    A9R75240 نام اختصاری    Acti 9 iID K تعداد پل    2 پل جریان نامی پیوسته (آمپر)    4 ..

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل دو پل اشنایدر

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل دو پل اشنایدر

مشخصات فنی کد فنی    A9R41240 نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R50240

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل دو پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R50240

مشخصات فنی کد فنی    A9R50240 نام اختصاری    Acti 9 iID K جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل چهار پل اشنایدر

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل چهار پل اشنایدر

مشخصات فنی کد فنی    A9R50425 نام اختصاری    Acti 9 iID K جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل دو پل اشنایدر کد محصول : A9R44263

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل دو پل اشنایدر کد محصول : A9R44263

مشخصات فنی کد فنی    A9R44263 نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    300mA ..

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل دو پل اشنایدر کد محصول : A9R41263

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل دو پل اشنایدر کد محصول : A9R41263

مشخصات فنی کد فنی    A9R41263 نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R50440

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R50440

مشخصات فنی نام اختصاری    Acti 9 iID K جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل چهار پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R75425

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل چهار پل Acti 9 iID K اشنایدر کد محصول : A9R75425

مشخصات فنی نام اختصاری Acti 9 iID K جریان نشتی(آمپر) 300mA ..

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل چهار پل اشنایدر  کد محصول : A9R41425

کلید محافظ جان 25 آمپر مدل چهار پل اشنایدر کد محصول : A9R41425

مشخصات فنی نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل اشنایدر  کد محصول : A9R41440

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل اشنایدر کد محصول : A9R41440

مشخصات فنی نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل چهار پل اشنایدر A9R41463

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل چهار پل اشنایدر A9R41463

کد فنی    A9R41463 نام اختصاری    ACTI9 تعداد پل    چهار پل جریان نامی پیوسته (آمپر)    63 آمپر جریان ..

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل Acti 9 iID K اشنایدر A9R75440

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل Acti 9 iID K اشنایدر A9R75440

کد فنی    A9R75440 نام اختصاری    Acti 9 iID K جریان نشتی(آمپر)    300mA ..

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل اشنایدر  M9R11440

کلید محافظ جان 40 آمپر مدل چهار پل اشنایدر M9R11440

کد فنی    M9R11440 نام اختصاری    Multi 9 ID تعداد پل    4 کاربرد محصول    کلید حفاظت جان حفاظت جریان ن ..

کلید محافظ جان 100 آمپر مدل چهار پل اشنایدر A9R14491

کلید محافظ جان 100 آمپر مدل چهار پل اشنایدر A9R14491

کد فنی    A9R14491 نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    300mA ..

کلید محافظ جان 100 آمپر مدل چهار پل اشنایدر A9R11491

کلید محافظ جان 100 آمپر مدل چهار پل اشنایدر A9R11491

نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    30mA ..

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل چهار پل اشنایدرA9R44463

کلید محافظ جان 63 آمپر مدل چهار پل اشنایدرA9R44463

کد فنی    A9R44463 نام اختصاری    ACTI9 جریان نشتی(آمپر)    300mA ..

کلید محافظ جان 125 آمپر مدل چهار پل اشنایدر  16905

کلید محافظ جان 125 آمپر مدل چهار پل اشنایدر 16905

کد فنی    16905 نام اختصاری    ACTI9 تعداد پل    4 پل جریان نامی پیوسته (آمپر)    125 آمپر جریان نشتی( ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00