پوش باتن مدل S2PR-P3RBL آتونیکس

پوش باتن مدل S2PR-P3RBL آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی ● به روز رسانی سرعت شمارش: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps ● تنظیم نقطه اعشار ( نقطه اعشار ثابت صفحه نمایش) ● طیف گستر ..

پوش باتن مدل S2PR-P3RBL آتونیکس

پوش باتن مدل S2PR-P3RBL آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی ● به روز رسانی سرعت شمارش: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps ● تنظیم نقطه اعشار ( نقطه اعشار ثابت صفحه نمایش) ● طیف گستر ..

پوش باتن مدل S2PR-P3GAL آتونیکس

پوش باتن مدل S2PR-P3GAL آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی ● به روز رسانی سرعت شمارش: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps ● تنظیم نقطه اعشار ( نقطه اعشار ثابت صفحه نمایش) ● طیف گستر ..

پوش باتن مدل S2PR-P3BBL آتونیکس

پوش باتن مدل S2PR-P3BBL آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی ● به روز رسانی سرعت شمارش: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps ● تنظیم نقطه اعشار ( نقطه اعشار ثابت صفحه نمایش) ● طیف گستر ..

پوش باتن مدل S2PR-P1RB آتونیکس

پوش باتن مدل S2PR-P1RB آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی ● به روز رسانی سرعت شمارش: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps ● تنظیم نقطه اعشار ( نقطه اعشار ثابت صفحه نمایش) ..

پوش باتن مدل S2PR-P1GA آتونیکس

پوش باتن مدل S2PR-P1GA آتونیکس

مشخصات کلی : ویژگی های اصلی ● به روز رسانی سرعت شمارش: 1cps / 30cps / 2kcps / 5kcps ● تنظیم نقطه اعشار ( نقطه اعشار ثابت صفحه نمایش) ● طیف گستر ..

پوش باتون یا شاسی استارت مدل S2PR-P1 آتونیکس

پوش باتون یا شاسی استارت مدل S2PR-P1 آتونیکس

سوئیچ فشار آتونیکس S2PR-P1 قطر Ø22 / 25 با واحد تماس انفجار طراحی شده است. این قابلیت دوام عالی و عملکرد برتر عملکرد فعلی را با اتخاذ مخاطب ن ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00