آمپیلی فایر فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

آمپیلی فایر فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

● واکنش سریع: حداکثر. 0.5ms ● تنظیم حساسیت خودکار  (تنظیم دکمه ای) / تنظیم حساسیت از راه دور  ●  همزمان سازی ورودی با خارج ..

آمپیلی فایر فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

آمپیلی فایر فیبر نوری مدل BF4R آتونیکس

● واکنش سریع: حداکثر. 0.5ms ● تنظیم حساسیت خودکار  (تنظیم دکمه ای) / تنظیم حساسیت از راه دور  ●  همزمان سازی ورودی با خارج ..

فیبر نوری مدل FL آتونیکس

فیبر نوری مدل FL آتونیکس

انواع فیبر با هدهای مختلف استوانه ای ،تخت و مکعبی تنوع جهت حسگر(top,side,flat,L-type top,top+side) دارای مدل های انعکاسی انواع مختلف کابل(اس ..

سنسور فیبر نوری سری NF-SB اپتکس

سنسور فیبر نوری سری NF-SB اپتکس

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجو ..

سنسور فیبر نوری سری NF-SB اپتکس

سنسور فیبر نوری سری NF-SB اپتکس

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجو ..

سنسور فیبر نوری مدل GT آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل GT آتونیکس

انواع فیبر با هدهای مختلف استوانه ای ،تخت و مکعبی تنوع جهت حسگر(top,side,flat,L-type top,top+side) دارای مدل های انعکاسی انواع مختلف کابل(اس ..

سنسور فیبر نوری مدل FD آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FD آتونیکس

انواع فیبر با هدهای مختلف استوانه ای ،تخت و مکعبی تنوع جهت حسگر(top,side,flat,L-type top,top+side) دارای مدل های انعکاسی انواع مختلف کابل(اس ..

سنسور فیبر نوری مدل GD   آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل GD آتونیکس

انواع فیبر با هدهای مختلف استوانه ای ،تخت و مکعبی تنوع جهت حسگر(top,side,flat,L-type top,top+side) دارای مدل های انعکاسی انواع مختلف کابل(اس ..

سنسور فیبر نوری مدلFT آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFT آتونیکس

انواع فیبر با هدهای مختلف استوانه ای ،تخت و مکعبی تنوع جهت حسگر(top,side,flat,L-type top,top+side) دارای مدل های انعکاسی انواع مختلف کابل(اس ..

سنسور فیبر نوری مدلFDCS-320-05  آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFDCS-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدلFDS-620-10 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFDS-620-10 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدل FT-320-05  آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FT-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدل FT-420-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FT-420-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدل FT-420-10 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FT-420-10 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدل FD-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FD-320-05 آتونیکس

  سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتق ..

سنسور فیبر نوری مدل FD-620-10 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FD-620-10 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبرنوری مدل E32 Omron

سنسور فیبرنوری مدل E32 Omron

سنسور نوری (حسگر فوتوالکتریک و یا چشم الکترونیکی)، حسگری  است که برای کشف فاصله، عدم وجو ..

سنسور فیبر نوری مدل FD-620-10H آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FD-620-10H آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدلFD-310-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFD-310-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدل FDS2-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FDS2-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدل FDS-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدل FDS-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFD-420-05R آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFD-420-05R آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدلFD-320-F1 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFD-320-F1 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگنال ..

سنسور فیبر نوری مدلFDH-610 آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFDH-610 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFT-420-10R آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFT-420-10R آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFD-620-13B آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFD-620-13B آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFT-320-05R  آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFT-320-05R آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFT-320-06B آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFT-320-06B آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFD-320-F آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFD-320-F آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFDC-320-05  آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFDC-320-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبر نوری مدلFD-620-10R  آتونیکس

سنسور فیبر نوری مدلFD-620-10R آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

سنسور فیبرنوری مدلFDS2-420-05 آتونیکس

سنسور فیبرنوری مدلFDS2-420-05 آتونیکس

سنسور فیبر نوری یک سنسور است که به عنوان عنصر حسگر و یا به عنوان وسیله ای برای انتقال سیگ ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00