کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سه پل 20 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 20 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو پل 40 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اض ..

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس

کلیدهای مینیاتوری وظیفه حفاظت دستگاه های  ..

کلید مینیاتوری . لگراند

کلید مینیاتوری . لگراند

کلیدهای مینیاتوری وظیفه حفاظت دستگاه های  ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C چهار پل 16 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل مدل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل مدل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری چهار پل مدل 32 آمپر اشنایدر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 50 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 63 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C چهار پل 40 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 10 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 32 آمپر کلید مینیاتوری در مواقعی که جریانی بیش از حد انتظار از وسیله عبور کند مدار را قطع می نماید تا آ ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل اشنایدر 40 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر ات ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 25 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضا ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 16 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 63 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوت ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 4 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 4 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 4 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 6 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C دو پل 6 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C دو پل 2 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C دو پل کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 1 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 1 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C تک پل 1 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 3 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 3 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C تک پل 3 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C دو  پل 50 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوت ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 50 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه ب ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C تک پل 6 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C تک پل 2 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C تک پل   16 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتص ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 25آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 25آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشند. کلید مینیاتوری در ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشند. کلید مینیاتوری در ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 25 آمپر  کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشند. کلید مینیاتوری در ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشند. کلید مینیاتوری در ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضا ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 10آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 10آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 10w کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه ب ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اض ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اض ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 32 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اض ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو پل 32 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اض ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو پل 16 آمپر  کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو پل 10 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اض ..

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس ..

کليد کامپکت 16 آمپر سه پل NSX100B اشنایدر

کليد کامپکت 16 آمپر سه پل NSX100B اشنایدر

فنی فرکانس کاری    50/60 هرتز نوع حفاظت پل ها    3t کد فنی    LV429557 نام محصول    کمپکت NSX نوع دس ..

کلید اتوماتیک مدل 125 آمپر اشنایدر

کلید اتوماتیک مدل 125 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    قابل تنظیم (1~0.7)*125A قدرت قطع:    25 کیلو آمپر حداکثر جريان مجاز:    125 آمپر کد سری کلید اتوماتیک ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C چهار پل 16 آمپر ..

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس

کلید مینیاتوری - ال اس ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 63 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 50 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری چهار پل مدل 32 آمپر اشنایدر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 32 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 10 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 10 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل چهار پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C چهار پل 40 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 25 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 20 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 20 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 20 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل اشنایدر 40 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 6 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 4 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 4 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 4 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل سه پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل سه پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C سه پل 16 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 63 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو پل 63 آمپر سری C ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 2 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 6 آمپر اشنایدر ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 50 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری دو  پل 50 آمپر سری C ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 3 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 3 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 3 آمپر سری C ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 1 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 1 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری سری C تک پل 1 آمپر ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 2 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 2 آمپرسری C ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 6 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 6 آمپر سری C ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 25 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 25 آمپر اشنایدر ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپرسری C ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 20 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 20 آمپر اشنایدر

 انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولاً برای جریان های پایین استفاده می شود میتوان به کلیدهای مینیاتوری اشاره نمود این کلید در جریان های ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری تک پل 16 آمپر کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضا ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 32 آمپر اشنایدر

از انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولاً برای جریان های پایین استفاده می شود میتوان به کلیدهای مینیاتوری اشاره نمود این کلید در جریان های پ ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 32 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری یا فیوزهای (MCB) محافظت کننده های تجهیزات الکتریکی و خانگی در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار می باشند. کلید مینیاتوری در ..

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل تک پل 16 آمپر اشنایدر

از انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولاً برای جریان های پایین استفاده می شود میتوان به کلیدهای مینیاتوری اشاره نمود این کلید در جریان های پ ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 40 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 40 آمپر اشنایدر

از انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولاً برای جریان های پایین استفاده می شود میتوان به کلیدهای مینیاتوری اشاره نمود این کلید در جریان های پ ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/1P   C6A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل دو پل 16 آمپر اشنایدر

کلید مینیاتوری مدل دو پل 16 آمپر اشنایدر

ز انواع کلیدهای فشار ضعیف که معمولاً برای جریان های پایین استفاده می شود میتوان به کلیدهای مینیاتوری اشاره نمود این کلید در جریان های پا ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت

NB1-63/1P   C16A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپر تکفاز چینت  قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB1-63/1P   C20A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/1P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/1P   C25A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپردوپل چینت

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپردوپل چینت

  NB1-63/2P   C25A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB1-63/1P   C63A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 50 آمپر تکفاز چینت

کلید مینیاتوری مدل 50 آمپر تکفاز چینت

 NB1-63/1P   C50A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 10آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 10آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C10A  6kA   کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپرسه پل چینت  قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB1-63/3P   C6A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت  قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/2P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/2P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C20A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 16 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 16 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C16A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 40 آمپرسه پل چینت  قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 40 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C40A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 10 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 10 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB7-1P   C  10A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت  قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB7-1P   C  6A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری 20 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری 20 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB7-1P   C 20A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 4.5 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 4.5 کیلو آمپر

NB7-1P   C  63A  4.5kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00