رله SSR مدل SR1-1250آتونیکس

رله SSR مدل SR1-1250آتونیکس

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل SR1-1240آتونیکس

رله SSR مدل SR1-1240آتونیکس

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل SR1-1225آتونیکس

رله SSR مدل SR1-1225آتونیکس

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل SR1-1215 آتونیکس

رله SSR مدل SR1-1215 آتونیکس

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2A702Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A702Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2A502Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A502Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2A402Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A402Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2A202Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A202Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2A102Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2A102Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2D702Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D702Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2D502Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D502Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2D402Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D402Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2D302Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D302Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2D202Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D202Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله SSR مدل HSR-2D102Z هانیانگ

رله SSR مدل HSR-2D102Z هانیانگ

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد  ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AG00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AM00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AG00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل3RN1010-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل3RN1010-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-1CG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-1CG00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CW00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CW00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CM00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CG00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CG00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1010-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-1CK00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1011-2CK00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-1CK00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CK00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1012-2CK00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BW10 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-1BW10 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BW00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1013-2BW00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1022-1DW00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1022-1DW00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله تایمر صنعتی مدل ثانیه و دقیقه 101 و MAX میکرومکس کد محصول : 222

رله تایمر صنعتی مدل ثانیه و دقیقه 101 و MAX میکرومکس کد محصول : 222

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

رله کنترل فازتکفاز مدل محافظ بوبین کنتاکتورSPC میکرومکس کد محصول : 216

رله کنترل فازتکفاز مدل محافظ بوبین کنتاکتورSPC میکرومکس کد محصول : 216

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله کنترل سطح مایعات مدل فلوتر میکرومکس کد محصول : 226

رله کنترل سطح مایعات مدل فلوتر میکرومکس کد محصول : 226

رله کنترل سطح مایعات  همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن ف ..

رله کنترل فاز مدل اسپیک آبی 101 میکرومکس کد محصول : 206

رله کنترل فاز مدل اسپیک آبی 101 میکرومکس کد محصول : 206

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله کنترل فاز 3پتانس مدل MP_101_X میکرومکس کد محصول : 208

رله کنترل فاز 3پتانس مدل MP_101_X میکرومکس کد محصول : 208

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله کنترل فاز سه فاز مدل 3000P-X میکرومکس کد محصول : 210

رله کنترل فاز سه فاز مدل 3000P-X میکرومکس کد محصول : 210

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله کنترل فاز تله MAX مدل 2 پتانس میکرومکس کد محصول : 202

رله کنترل فاز تله MAX مدل 2 پتانس میکرومکس کد محصول : 202

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله کنترل باردیجیتال مدل DCR-10 میکرومکس

رله کنترل باردیجیتال مدل DCR-10 میکرومکس

رله کنترل بار همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها به هم خورد ..

رله کنترل فازفول تخصصی دیجیتال مدل SPD-103X میکرومکس کد محصول : 244

رله کنترل فازفول تخصصی دیجیتال مدل SPD-103X میکرومکس کد محصول : 244

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله کنترل ولتاژدیجیتال مدل 3 فازتابلوییVLC3P میکرومکس کد محصول : 330

رله کنترل ولتاژدیجیتال مدل 3 فازتابلوییVLC3P میکرومکس کد محصول : 330

رله کنترل ولتاژ : رله کنترل ولتاژ برای حفظ ولتاژ به طور خودک ..

رله کنترل بار آنالوگ مدل MC-1000-X میکرومکس

رله کنترل بار آنالوگ مدل MC-1000-X میکرومکس

رله کنترل بار همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها به هم خورد ..

رله تایمر صنعتی کتابی مدل KTB -T101 میکرومکس کد محصول : 260

رله تایمر صنعتی کتابی مدل KTB -T101 میکرومکس کد محصول : 260

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک سری تیغه های باز و بسته ..

رله کنترل فاز کتابی مدل KTB-P101 میکرومکس کد محصول : 258

رله کنترل فاز کتابی مدل KTB-P101 میکرومکس کد محصول : 258

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله تایمر صنعتی مینیاتوری مدل MNT-T101 میکرومکس کد محصول : 248

رله تایمر صنعتی مینیاتوری مدل MNT-T101 میکرومکس کد محصول : 248

تایمر چیست ؟ به صورت کلی تایمر مجموعه کلیدی می باشد که دارای یک س ..

رله کنترل فاز مینیاتوری مدل MNT-P101 میکرومکس کد محصول : 250

رله کنترل فاز مینیاتوری مدل MNT-P101 میکرومکس کد محصول : 250

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-2AB00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

رله ترمیستور مدل 3RN1000-1AM00 زیمنس

رله ترمیستور : ترمیستور نوعی مقاومت متغیر حساس به دما است و به وسیله تغی ..

رله شیشه ای 8 پایه مدل 24VAV اشنایدر

رله شیشه ای 8 پایه مدل 24VAV اشنایدر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-012-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-012-0040 فیندر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-060-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-060-0040 فیندر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-048-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-048-0040 فیندر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-024-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-024-0040 فیندر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-230-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-230-0040 فیندر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-125-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-125-0040 فیندر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله شیشه ای مدل 60-13-8-110-0040 فیندر

رله شیشه ای مدل 60-13-8-110-0040 فیندر

رله شیشه ای : رله شیشه ای یا ..

رله بیمتال مدل 1.6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 1.6 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 1 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 1 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 0.63 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 0.63 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 2.5 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 2.5 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 13 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 13 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 10 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 10 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 4 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 4 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 32 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 32 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 24 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 24 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 8 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 8 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله کنترل فاز مدل RM35TF30 اشنایدر

رله کنترل فاز مدل RM35TF30 اشنایدر

رله کنترل فاز : همه با اصطلاحات برق دو فاز شده و یا سیم نول قطع شده یا تقارن فازها ..

رله SSR مدلERDA2 اندا

رله SSR مدلERDA2 اندا

داراي جريان بار 25-40 آمپر (مطابق با سفارش) داراي ولتاژ بار 480-50 يا 24 - 320 ولت AC(مطابق با سفارش) داراي LED نمايشگر حالت قابليت Zero-cross sw ..

رلهSSRتناسبی مدلERCA1 اندا

رلهSSRتناسبی مدلERCA1 اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رلهSSR تناسبی مدلERVA1 اندا

رلهSSR تناسبی مدلERVA1 اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رلهSSRمدلERDA1 اندا

رلهSSRمدلERDA1 اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رله SSRمدلERAA2 اندا

رله SSRمدلERAA2 اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رلهSSR مدلERAA1 اندا

رلهSSR مدلERAA1 اندا

  رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد ( ..

رله SSRمدلEPDA3اندا

رله SSRمدلEPDA3اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رله SSRمدلEPDA2اندا

رله SSRمدلEPDA2اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رلهSSR مدلEPDA1 اندا

رلهSSR مدلEPDA1 اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رله SSRمدلEPAA3 اندا

رله SSRمدلEPAA3 اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رلهSSR مدلEPAA2 اندا

رلهSSR مدلEPAA2 اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رله SSR مدلEPAA1اندا

رله SSR مدلEPAA1اندا

رله حالت جامد (SSR) رله حالت جامد (SSR ..

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-99-100F اندا

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-99-100F اندا

رله اس اس آر رادیاتور-هیتسینک اندا مدلETS-99-100F ..

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-62 اندا

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-62 اندا

رله اس اس آر رادیاتور-هیتسینک اندا مدلETS-46-62 ..

رلهSSR رادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-80 اندا

رلهSSR رادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-80 اندا

رله اس اس آر رادیاتور-هیتسینک اندا مدلETS-46-80 ..

رلهSSR رادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-100 اندا

رلهSSR رادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-100 اندا

رله اس اس آر رادیاتور-هیتسینک اندا مدلETS-46-100 ..

رله SSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-100F اندا

رله SSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-46-100F اندا

رله اس اس آر رادیاتور-هیتسینک اندا مدلETS-46-100F ..

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-62-100 اندا

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-62-100 اندا

رله اس اس آر رادیاتور-هیتسینک اندا مدلETS-62-100 ..

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-62-100F اندا

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-62-100F اندا

رله اس اس آر رادیاتور-هیتسینک اندا مدلETS-62-100F ..

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-99-100 اندا

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-99-100 اندا

رلهSSRرادیاتور-هیتسینک مدلETS-99-100  اندا ..

برند ها

کاربرد کنتاکتور

نوع تایمر

تماس با ما 021 - 33 95 61 00