انکودر مدل E50S8-100-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-100-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-360-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-360-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-500-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-500-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-600-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-600-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-1000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-1000-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-2000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-2000-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-2500-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-2500-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-3600-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-3600-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-5000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-5000-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

انکودر مدل E50S8-8000-3-t-24 آتونیکس

انکودر مدل E50S8-8000-3-t-24 آتونیکس

مناسب جهت اندازه گیری زاویه و مکان و سرعت و شتاب و مسافت دارای دو نوع تغذیه 5 VDC و ( 12 الی 24 ) ولت DC قابلیت چرخش تا 5000 دور بر د ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-10-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-10-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-23-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-23-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-25-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-25-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-15-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-15-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-20-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-20-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-30-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-30-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-40-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-40-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-45-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-45-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-50-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-50-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-60-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-60-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-75-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-75-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-100-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-100-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل  E50S8-600-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-600-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-1000-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-1000-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-2000-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-2000-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-400-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-400-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-500-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-500-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-512-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-512-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-200-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-200-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-300-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-300-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-256-6-L-5 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-256-6-L-5 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-6000-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-6000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-8000-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-8000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-3000-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-3000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-3600-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-3600-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-5000-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-5000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-2000-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-2000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی به ک ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-2048-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-2048-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-2500-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-2500-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-1200-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-1200-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-1800-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-1800-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-1500-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-1500-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-600-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-600-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-800-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-800-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-1000-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-1000-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-400-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-400-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-500-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-500-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-512-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-512-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-240-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-240-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-300-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-300-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-360-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-360-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-200-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-200-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-250-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-250-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-256-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-256-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-125-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-125-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-150-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-150-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-192-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-192-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-120-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-120-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-100-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-100-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-75-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-75-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-60-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-60-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-50-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-50-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-45-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-45-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-40-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-40-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-30-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-30-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-20-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-20-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

روتاری اینکودر مدل E50S8-15-3-T-24 آتونیکس

روتاری اینکودر مدل E50S8-15-3-T-24 آتونیکس

انکودر چیست و انواع انکودر: انکودر وسیله ای است که در ماشین های صنعتی ب ..

برند ها

سایز شفت

ولتاژ تغذیه اینکودر

تماس با ما 021 - 33 95 61 00