لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKM115 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKM115 اشنایدر

کد فنی    XCKM115 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای کاربرد محص ..

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی مدل XCKM106 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی مدل XCKM106 اشنایدر

کد فنی    XCKM106 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ آنتنی (فنری) کاربرد ..

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

کد فنی    XCKM102 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری کارب ..

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

کد فنی    XCKM110 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فشاری کاربرد محصول& ..

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKJ10511 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKJ10511 اشنایدر

کد فنی    XCKJ10511 نام اختصاری    XCKJ نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با عملکرد زاو ..

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری مدل XCKM121 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشاری مدل XCKM121 اشنایدر

کد فنی    XCKM121 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری کارب ..

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCMD2110L1 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCMD2110L1 اشنایدر

کد فنی    XCMD2110L1 نام اختصاری    XCMD نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فشاری کاربرد محصو ..

لیمیت سوئیچ فلزی مد ل آنتنی چند جهته اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی مد ل آنتنی چند جهته اشنایدر

کد فنی    XCMD2106L1 نام اختصاری    XCMD نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ آنتنی (فنری) چند جهته ..

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مربعی اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مربعی اشنایدر

کد فنی    XCKMR54D1 نام اختصاری    XCKMR نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مر ..

لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای مربعی اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای مربعی اشنایدر

کد فنی    XCRF17 نام اختصاری    XCRF نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای ..

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای اشنایدر

کد فنی    XCRT115 نام اختصاری    XCRT نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای ..

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر

کد فنی    XCMD2145L1 نام اختصاری    XCMD نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با طول قابل ت ..

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با عملکرد زاويه ای اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با عملکرد زاويه ای اشنایدر

کد فنی    XCKN2118P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با عملکرد زا ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی آنتنی مدل XCKN2106P20 اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستیکی آنتنی مدل XCKN2106P20 اشنایدر

کد فنی    XCKN2106P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ آنتنی (فنری) کارب ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی مدل قرقره ای فشاری اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستیکی مدل قرقره ای فشاری اشنایدر

حداقل نیرو برای تریپینگ    12 نیوتون حداکثر سرعت فعال سازی    (0.98ft/s (0.3 m/s طراحی سنسور    مدل کمپکت C نوع حر ..

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر

کد فنی    XCKN2145P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با طول قابل ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای مدل XCKN2121P20 اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای مدل XCKN2121P20 اشنایدر

کد فنی    XCKN2121P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری کا ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی فشاری مدل XCKN2110P20 اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستیکی فشاری مدل XCKN2110P20 اشنایدر

حداقل سرعت فعال سازی    0.01m/min حداکثر سرعت فعال سازی    (1.64ft/s (0.5m/s طراحی سنسور    مدل کمپکت B نوع حرکت سَری ..

سَری لیمیت سوئیچ با حرکت خطی (مستقيم) اشنایدر

سَری لیمیت سوئیچ با حرکت خطی (مستقيم) اشنایدر

کد فنی    ZCKE05 نام اختصاری    ZCKE کاربرد محصول    سری برای مدل های XCKJ خصوصیات ظاهری جنس بدنه     ..

َسَری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای اشنایدر

َسَری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای اشنایدر

کد فنی    ZCKD15 نام اختصاری    ZCKD کاربرد محصول    سری برای مدل های XCKM خصوصیات ظاهری جنس بدنه     ..

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

کد فنی    XCKM102 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری کارب ..

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی مدل XCKM106 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی آنتنی مدل XCKM106 اشنایدر

کد فنی    XCKM106 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ آنتنی (فنری) کاربرد ..

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCKM102 اشنایدر

کد فنی    XCKM110 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فشاری کاربرد محصول& ..

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKJ10511 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKJ10511 اشنایدر

کد فنی    XCKJ10511 نام اختصاری    XCKJ نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با عملکرد زاو ..

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKJ10541 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای مدل XCKJ10541 اشنایدر

کد فنی    XCKJ10541 نام اختصاری    XCKJ نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با طول قابل ت ..

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشار مدل XCKM121 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای فشار مدل XCKM121 اشنایدر

کد فنی    XCKM121 نام اختصاری    XCKM نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری کارب ..

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCMD2110L1 اشنایدر

لیمیت سوئیچ فلزی فشاری مدل XCMD2110L1 اشنایدر

کد فنی    XCMD2110L1 نام اختصاری    XCMD نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فشاری کاربرد محصو ..

لیمیت سوئیچ فلزی مد ل آنتنی چند جهته اشنایدر  XCMD2106L1

لیمیت سوئیچ فلزی مد ل آنتنی چند جهته اشنایدر XCMD2106L1

کد فنی    XCMD2106L1 نام اختصاری    XCMD نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ آنتنی (فنری) چند جهته ..

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مربعی اشنایدر XCKMR54D1

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مربعی اشنایدر XCKMR54D1

کد فنی    XCKMR54D1 نام اختصاری    XCKMR نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای مر ..

لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای مربعی اشنایدر XCRF17

لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای مربعی اشنایدر XCRF17

کد فنی    XCRF17 نام اختصاری    XCRF نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ پلاستيکی با سری ميله ای ..

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای اشنایدر XCRT115

لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای اشنایدر XCRT115

کد فنی    XCRT115 نام اختصاری    XCRT نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ فلزی با سری ميله ای ..

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر XCMD2145L1

لیمیت سوئیچ فلزی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر XCMD2145L1

کد فنی    XCMD2145L1 نام اختصاری    XCMD نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با طول قابل ت ..

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با عملکرد زاويه ای اشنایدر XCKN2118P20

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با عملکرد زاويه ای اشنایدر XCKN2118P20

کد فنی    XCKN2118P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با عملکرد زا ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی آنتنی مدل XCKN2106P20 اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستیکی آنتنی مدل XCKN2106P20 اشنایدر

کد فنی    XCKN2106P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ آنتنی (فنری) کارب ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی مدل قرقره ای فشاری اشنایدر کد محصول : XCKN2102P20

لیمیت سوئیچ پلاستیکی مدل قرقره ای فشاری اشنایدر کد محصول : XCKN2102P20

حداقل نیرو برای تریپینگ    12 نیوتون حداکثر سرعت فعال سازی    (0.98ft/s (0.3 m/s طراحی سنسور    مدل کمپکت C نوع حر ..

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر XCKN2145P20

لیمیت سوئیچ پلاستيکی قرقره ای با طول قابل تغيير اشنایدر XCKN2145P20

کد فنی    XCKN2145P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای با طول قابل ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای مدل XCKN2121P20 اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستیکی قرقره ای مدل XCKN2121P20 اشنایدر

کد فنی    XCKN2121P20 نام اختصاری    XCKN نوع ولتاژ    300V نوع عملکرد    لیمیت سوئیچ قرقره ای فشاری کا ..

لیمیت سوئیچ پلاستیکی فشاری مدل XCKN2110P20 اشنایدر

لیمیت سوئیچ پلاستیکی فشاری مدل XCKN2110P20 اشنایدر

حداقل سرعت فعال سازی    0.01m/min حداکثر سرعت فعال سازی    (1.64ft/s (0.5m/s طراحی سنسور    مدل کمپکت B نوع حرکت سَری ..

اهرم ميله ای لیمیت سوئیچ مدل ZCKY41 اشنایدر

اهرم ميله ای لیمیت سوئیچ مدل ZCKY41 اشنایدر

کد فنی    ZCKY41 نام اختصاری    ZCKY کاربرد محصول    سری برای مدل های XCKJ خصوصیات ظاهری نوع سَری     ..

سَری لیمیت سوئیچ با حرکت خطی (مستقيم) اشنایدرZCKE05

سَری لیمیت سوئیچ با حرکت خطی (مستقيم) اشنایدرZCKE05

کد فنی    ZCKE05 نام اختصاری    ZCKE کاربرد محصول    سری برای مدل های XCKJ خصوصیات ظاهری جنس بدنه     ..

َسَری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای اشنایدر ZCKD15

َسَری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای اشنایدر ZCKD15

کد فنی    ZCKD15 نام اختصاری    ZCKD کاربرد محصول    سری برای مدل های XCKM خصوصیات ظاهری جنس بدنه     ..

َسَری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای اشنایدر ZCKD15

َسَری لیمیت سوئیچ با حرکت قرقره ای اشنایدر ZCKD15

کد فنی    ZCKD15 نام اختصاری    ZCKD کاربرد محصول    سری برای مدل های XCKM خصوصیات ظاهری جنس بدنه     ..

کاربرد میکروسوییچ

تماس با ما 021 - 33 95 61 00