میکروسوئیچ قابدار قرقره ای قابل تنظیم چینت

میکروسوئیچ قابدار قرقره ای قابل تنظیم چینت

میکروسوئیچ یک نوع کلید است میکروسوئیچ با فشار فیزیکی خیلی کوچک تحریک می شود استفاده از  ..

میکروسوئیچ قابدار قرقره ای دسته بلند چینت

میکروسوئیچ قابدار قرقره ای دسته بلند چینت

میکروسوئیچ یک نوع کلید است میکروسوئیچ با فشار فیزیکی خیلی کوچک تحریک می شود استفاده از  ..

میکروسوئیچ قابدار قابل تنظیم چینت

میکروسوئیچ قابدار قابل تنظیم چینت

میکروسوئیچ یک نوع کلید است میکروسوئیچ با فشار فیزیکی خیلی کوچک تحریک می شود استفاده از  ..

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 25 آمپر تنظیمی چینت

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی،  ..

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

کلید اتوماتیک 630 آمپر چینت

به منظور حفاظت تاسیسات روشنایی ، ..

کلید اتوماتیک 50 آمپر تنظیمی چینت

کلید اتوماتیک 50 آمپر تنظیمی چینت

کلید های اتوماتیک به منظور حفاظت تاسیسات& ..

کنتاکتور مدل 9 آمپر چینت NC1-0910 220V

کنتاکتور مدل 9 آمپر چینت NC1-0910 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت NC1-2510 220V

کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت NC1-2510 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 18 آمپر چینت NC1-1810 220V

کنتاکتور مدل 18 آمپر چینت NC1-1810 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 12 آمپر چینت NC1-1210 220V

کنتاکتور مدل 12 آمپر چینت NC1-1210 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 50 آمپر چینت NC1-5011 220V

کنتاکتور مدل 50 آمپر چینت NC1-5011 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 40 آمپر چینت NC1-4011 220V

کنتاکتور مدل 40 آمپر چینت NC1-4011 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت

NC1-3210   220V    حد اکثر جریان روشنایی    50 کنتاکتورهای NC2,NC1 این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 ..

کنتاکتور مدل 95 آمپر چینت NC1-9511 220V

کنتاکتور مدل 95 آمپر چینت NC1-9511 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 80 آمپر چینت NC1-8011 220V

کنتاکتور مدل 80 آمپر چینت NC1-8011 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 65 آمپر چینت NC1-6511 220V

کنتاکتور مدل 65 آمپر چینت NC1-6511 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 150 آمپر چینت NC2-150 220V

کنتاکتور مدل 150 آمپر چینت NC2-150 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت

کنتاکتور مدل 40 آمپر چینت با بوبین 24 ولت

NC1-4011  24V  کنتاکتورهای NC2,NC1 این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر ..

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت NC1-3210 220V

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت NC1-3210 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 265 آمپر چینت NC2-265 220V

کنتاکتور مدل 265 آمپر چینت NC2-265 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 225 آمپر چینت NC2-225 220V

کنتاکتور مدل 225 آمپر چینت NC2-225 220V

کنتاکتورهای NC2,NC1 این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) ..

کنتاکتور مدل 185 آمپر چینت NC2-185 220V

کنتاکتور مدل 185 آمپر چینت NC2-185 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت

کنتاکتور مدل 225 آمپر چینت با بوبین 220 ولت

NC2-630  220V      حد اکثر جریان روشنایی    800 کنتاکتورهای NC2,NC1 این کنتاکتورها از رنج 9 ..

کنتاکتور مدل 500 آمپر چینت NC2-500 220V

کنتاکتور مدل 500 آمپر چینت NC2-500 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 400 آمپر چینت NC2-400 220V

کنتاکتور مدل 400 آمپر چینت NC2-400 220V

 حد اکثر جریان روشنایی    480 ..

کنتاکتور مدل 500 آمپر چینت NC2-500 220V

کنتاکتور مدل 500 آمپر چینت NC2-500 220V

این کنتاکتورها از رنج 9 الی 95 آمپر(تیپ NC1) و از رنج 115 تا 800 آمپر (تیپ NC2) و با ولتاژ عملکرد بوبین 24 الی 220 ولت AC ..

کنتاکتور مدل 18 آمپر چینت NC7-1811 220V

کنتاکتور مدل 18 آمپر چینت NC7-1811 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 12 آمپر چینت NC2-1211 220V

کنتاکتور مدل 12 آمپر چینت NC2-1211 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 9 آمپر چینت NC1-0910 220V

کنتاکتور مدل 9 آمپر چینت NC1-0910 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت NC7-5211 220V

کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت NC7-5211 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 12 آمپر چینت NC7-1211 110V

کنتاکتور مدل 12 آمپر چینت NC7-1211 110V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 9 آمپر چینت NC7-0911 110V

کنتاکتور مدل 9 آمپر چینت NC7-0911 110V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت NC7-3211 220V

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت NC7-3211 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت

کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 18 آمپر چینت کد محصول : NC7-1811 110V

کنتاکتور مدل 18 آمپر چینت کد محصول : NC7-1811 110V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور خازنی مدل 12 کیلووار چینتCJ19-2511 220V

کنتاکتور خازنی مدل 12 کیلووار چینتCJ19-2511 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیر ..

کنتاکتور مدل 50 آمپر چینت  NC7-5011 110V

کنتاکتور مدل 50 آمپر چینت NC7-5011 110V

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت

کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت با بوبین 110 ولت

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور خازنی 30 کیلووار چینت CJ 19 - 63

کنتاکتور خازنی 30 کیلووار چینت CJ 19 - 63

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت CJ 19 - 43

کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت CJ 19 - 43

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور مدل 18 کیلووار چینت CJ19-3211 220V

کنتاکتور مدل 18 کیلووار چینت CJ19-3211 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور بی صدا دوپل 40 آمپر چینت

کنتاکتور بی صدا دوپل 40 آمپر چینت

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

کنتاکتور بی صدا دوپل 20 آمپر چینت

کنتاکتور بی صدا دوپل 20 آمپر چینت

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

مینی کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت NCK3 2P-25A 220V

مینی کنتاکتور مدل 25 آمپر چینت NCK3 2P-25A 220V

یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

مینی کنتاکتور مدل 20 آمپر چینت NCK3 2P-20A 220V

مینی کنتاکتور مدل 20 آمپر چینت NCK3 2P-20A 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

مینی کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت NCK3 3P-32A 220V

مینی کنتاکتور مدل 32 آمپر چینت NCK3 3P-32A 220V

 یک کلید کنترل شونده به صورت الکتریکی است که برای کلید زنی یک مدار قدرت یا کنترل مورد استفاده قرار گیرد ..

مینی کنتاکتور مدل 40 آمپر چینت NCK3 2P-40A 220V

مینی کنتاکتور مدل 40 آمپر چینت NCK3 2P-40A 220V

این کنتاکتورها جهت استفاده در سیستم های HVAC و کولرهای گازی طراحی شده و از لحاظ ترمینال های قدرت سازگار با سر سیم های مادگی چاقویی هستند. ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/1P   C6A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB1-63/1P   C20A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت

NB1-63/1P   C16A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/1P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/1P   C25A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپردوپل چینت

کلید مینیاتوری مدل 25 آمپردوپل چینت

  NB1-63/2P   C25A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB1-63/1P   C63A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 50 آمپر تکفاز چینت

کلید مینیاتوری مدل 50 آمپر تکفاز چینت

 NB1-63/1P   C50A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 10آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 10آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C10A  6kA   کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB1-63/3P   C6A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

  NB1-63/2P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 32 آمپردوپل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/2P   C32A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 20 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C20A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 16 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 16 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C16A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 40 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 40 آمپرسه پل چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB1-63/3P   C40A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 10 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 10 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB7-1P   C  10A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری مدل 6 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

 NB7-1P   C  6A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری 20 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری 20 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 6 کیلو آمپر

NB7-1P   C 20A  6kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کلید مینیاتوری 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 4.5 کیلو آمپر

کلید مینیاتوری 63 آمپر تکفاز چینت قدرت قطع 4.5 کیلو آمپر

NB7-1P   C  63A  4.5kA کلیدهای مینیاتوری: NB1، NB7،  ..

کاربرد میکروسوییچ

کاربرد کلید اتوماتیک

کاربرد کنتاکتور

تماس با ما 021 - 33 95 61 00