رله بیمتال مدل 4 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 4 آمپر اشنایدر

نوع قطعه:    بیمتال محدوده آمپر:    2.5 الی 4 آمپر نام محصول:    بیمتال اشنایدر 4 آمپر شرکت سازنده: &nb ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۴~۰.۶۳ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۴~۰.۶۳ ال اس

تنظیم جریان: ۰/۴ تا ۰/۶۳ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱.۶~۲.۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱.۶~۲.۵ ال اس

تنظیم جریان: ۱/۶ تا ۲/۵ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱~۱.۶ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۱~۱.۶ ال اس

تنظیم جریان: ۱ تا ۱/۶ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۶۳~۱ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۶۳~۱ ال اس

تنظیم جریان: ۰/۶۳ تا ۱ – برای کنتاکتور۶ آمپر ..

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۲~۳۲ ال اس

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۲~۳۲ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۱۸~۲۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۱۸~۲۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۴~۳۶ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۴~۳۶ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۳۴~۵۰	ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۴۵~۶۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۶۳/۳H ‐ ۴۵~۶۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مد ل MT‐۹۵/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ال اس

بیمتال مد ل MT‐۹۵/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۷۰~۹۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۷۰~۹۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۸۰~۱۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۹۵/۳H ‐ ۸۰~۱۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۵۴~۷۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۵۴~۷۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۸۰~۱۰۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۸۰~۱۰۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدلMT‐۱۵۰/۳H ‐ ۹۵~۱۳۰ ال اس

بیمتال مدلMT‐۱۵۰/۳H ‐ ۹۵~۱۳۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۱۱۰~۱۵۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۱۱۰~۱۵۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مد لMT‐۲۲۵/۳H ‐ ۶۵~۱۰۰ ال اس

بیمتال مد لMT‐۲۲۵/۳H ‐ ۶۵~۱۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۸۵~۱۲۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۸۵~۱۲۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۰۰~۱۶۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۰۰~۱۶۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۲۰~۱۸۵ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۲۰~۱۸۵ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۳۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۳۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۵۲۰~۸۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۵۲۰~۸۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۶۰~۴۰۰ ال اس

بیمتال مدل MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۶۰~۴۰۰ ال اس

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجنس بویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هس ..

رله بیمتال مدل 1 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 1 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 1.6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 1.6 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 0.63 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 0.63 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 2.5 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 2.5 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 13 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 13 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 10 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 10 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 32 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 32 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 24 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 24 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 8 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 8 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

رله بیمتال مدل 6 آمپر اشنایدر

بی متال چیست؟ بی متال یا دو فلز قطعه ای است که از دو فلز ناهمنجن ..

تماس با ما 021 - 33 95 61 00